Kortdurende ziekte kan langdurend worden, oftewel langer dan twee jaar. De Ziektewetuitkering komt in dat geval tot een einde. Dat wil niet zeggen dat men dan automatisch moet werken. Na het beëindigen van de Ziektewetuitkering wordt namelijk eerst gekeken of iemand nog kan werken. Is dat het geval, dan wordt gekeken welk werk die persoon nog kan uitvoeren. Het UWV selecteert daarbij drie soorten werk, waarbij het werk met het middelste salaris wordt gebruikt voor berekening van het salarisverlies. Eenvoudig gezegd: kan die persoon met dat werk inderdaad minder verdienen, dan ontstaat doorgaans recht op een WIA-uitkering indien de drempel van minimaal 35% salarisverlies wordt gehaald. WIA staat voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Er zijn kort gezegd twee soorten WIA-uitkering. Is er recht op een WIA-uitkering, hangt het af van de vraag of er nog wat verdiend kan worden en, zo nee, of dat in de toekomst nog zal veranderen (anders gezegd: hoe ‘duurzaam’ is de situatie?).

Als eerste situatie is denkbaar dat iemand niet meer kan werken en dat deze situatie in de toekomst ook niet meer zal verbeteren (die kans moet te verwaarlozen zijn). In dat geval ontstaat er een recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Een IVA-uitkering kan onder omstandigheden ook eerder worden aangevraagd, dus voordat het einde van de Ziektewetuitkering wordt bereikt. Dat heet ook een ‘aanvraag met verkorte wachttijd’. In dat geval kan na minimaal drie weken ziekte al een IVA-uitkering worden aangevraagd. Daarbij is ook van belang dat deze aanvraag niet te laat wordt gedaan, namelijk binnen 68 weken nadat de ziekte is ontstaan.

Naast het feit dat er een periode is waarbinnen deze aanvraag met verkorte wachttijd moet worden gedaan, is er een tweede, noodzakelijke, voorwaarde. Het moet namelijk heel duidelijk zijn dat iemand nu, en in de toekomst, niet meer kan werken.

Een aanvraag met verkorte wachttijd kan maar één keer worden ingediend. Het is dus van belang een goed beeld te hebben van de bestaande klachten en beperkingen uit ziekte, waarbij ook het beloop van de ziekte niet uit het oog verloren mag worden. Dat bepaalt namelijk het antwoord op de vraag of herstel in de toekomst nog is te verwachten.

Een IVA-uitkering kent ten opzichte van de hierna te noemen WGA-uitkering een aantal voordelen. De belangrijkste is dat de IVA-uitkering altijd minstens 75% van het WIA-maandloon bedraagt. En dat WIA-maandloon, dat is gebaseerd op het loon dat iemand verdiende in het jaar voordat deze persoon ziek werd. Daarnaast is een herbeoordeling door het UWV minder vanzelfsprekend, gezien het niet vanzelfsprekend is dat de situatie van de zieke persoon zich zal verbeteren.

De tweede situatie doet zich voor als iemand nog wel kan werken, althans dat er een kans is dat de situatie van deze persoon in ieder geval zal verbeteren in de toekomst. In dat geval volgt geen IVA-uitkering maar een zogenoemde WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA-uitkering, om het complex te maken, kent ook weer een onderscheid, namelijk in een loongerelateerde uitkering, een loonaanvullingsuitkering en een zogenoemde vervolguitkering, maar daarover volgt later meer.

Elke situatie is uniek. Zeker bij de complexiteit van de WIA-uitkering is het belangrijk dat men zich dat realiseert. De hoogte van het laatstgenoten inkomen (in combinatie met de functies die nog wel kunnen worden voorgesteld door het UWV), is van belang voor de beoordeling hoeveel procent men minder kan verdienen. Ook een goed beeld van de bestaande klachten en het  ziektebeeld is van belang voor beoordeling van de vraag of herstel is te verwachten. Als het UWV een beoordeling voor de WIA-uitkering doet, is het dan ook van belang om alle klachten en beperkingen in kaart te laten brengen, en daarbij ook oog te houden voor het ziekteverloop. Van bepaalde klachten/ziekten is immers bekend dat deze progressief zijn, zodat op dit punten alleen een verslechtering is te verwachten. Dit kan dus relevant zijn voor de vraag welke uitkering iemand krijgt.

GRATIS ADVIES

Wilt u bezwaar maken m.b.t uw WIA uitkering? Leg uw zaak voor aan een specialist. Wacht niet te lang. U heeft slechts 6 weken na ontvangst van de brief.

Mr. M. (Michael) Berkel

Heeft u problemen met uw uitkering? Bijvoorbeeld met uw WIA uitkering. Is deze stopgezet, niet toegekend en wilt u bezwaar maken tegen het UWV. Ik sta dagelijks mensen bij in hun strijd tegen het UWV.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-363196112