Procederen dient voortvarend te geschieden. Duurt de totale procedure (te) lang, dan kan er sprake zijn van overschrijding van een redelijke termijn. In beginsel dient de totale procedure – de bezwaarprocedure, het beroep en het hoger beroep – te zijn afgerond binnen een periode van 4 jaar. Voor de bezwaarprocedure geldt een termijn van 6 maanden, voor de rechtbankprocedure 1 ½ jaar en voor de procedure bij de Centrale Raad van Beroep 2 jaar. Duurt de procedure bij de rechtbank meer dan 2 jaar, inclusief de bezwaarprocedure, dan bestaat de mogelijkheid voor het indienen van een verzoek om immateriële schadevergoeding. Bij de Centrale Raad van Beroep kan dit ook indien de totale termijn van 4 jaar wordt overschreden. Voor ieder halfjaar overschrijding van de redelijke termijn of een gedeelte daarvan staat een bedrag van € 500 aan schadevergoeding. Er zijn echter wel uitzonderingen mogelijk. Indien bijvoorbeeld de procedure complex is of onredelijk lange uitstelverzoeken zijn gedaan, kan de termijn worden verlengd. Doet zich een dergelijk lange procedure voor, bespreek dan met uw advocaat de mogelijkheid van het indienen van een verzoek om schadevergoeding.

Mr. B. (Ben) Beelaard

“Duurt uw procedure bij de gemeente, SVB of het UWV te lang, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Neem dan contact met mij op en leg uw zaak kosteloos voor. Daarnaast ben ik specialist sociaal zekerheidsrecht en sta ik cliënten bij die bezwaar willen maken tegen het UWV, de SVB en gemeentes.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: info@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-363196112